Simon Periton, "Doily for Christopher Dresser," pink paper, 1996.
© Simon Periton; courtesy Sadie Coles HG, London.
Return to Secret Victorians