Xie Xiaoze, "Mao Mausoleum No. 1," 2008, ink on rice paper, 41 1/2 x 78 1/2".Return to Xie Xiaoze article