Roy Thurston,"2002-13", 2002, acrylic polyurethane on milled aluminum, 22 3/4 x 2 3/4 x 1 3/4".Return to Roy Thurston Portfolio
Return to Roy Thurston
Return to Roy Thurston article