Roy Thurston, portrait, 2002.Return to Roy Thurston
Return to Roy Thurston article