ROY THURSTON
Roy Thurston, 2002Return to Chac-Mool Gallery