Simon Starling, "Inverted Retrograde Theme, USA" (detail),
2002, secession-Vienna, Austria, installation view.
Courtesy Casey Kaplan 10-6, New York.Return to Simon Starling portfolio