Karen Silton, "Family of Time", a/c, 30 x 40".Return to Karen Silton Portfolio
Return to Karen Silton