MERVYN SELDON PORTFOLIO

Exhibition at 57 Underground, September 11 - November 1, 2003“Ebb Tide", 2003, acrylic
on canvas, 36 x 48".


Ground Cover", 2003, acrylic
on canvas, 40 x 55".Return to Mervyn Seldon