Morris Louis, "Horizontal VII", acrylic resin on canvas, 27 x 96 1/2", 1962.Return to Morris Louis Portfolio
Return to Morris Louis

Return to Morris Louis article