Yves Amu Klein, "Bella", 2001.




Return to Yves Amu Klein
Return to Yves Amu Klein portfolio