Ynez Johnston, "Time and Tide", 1997, casein and acrylic on canvas, 40 x 30".Return to Ynez Johnston
Return to Ynez Johnston portfolio