Sam Erenberg, “Habib/Mythologies," c-print, 12 x 12", 1998-9.
Return to Judith Hoffberg's column