Jean Edelstein, "Paradise Reinterpreted #24", acrylic on canvas, 48 x 72", 1994.
Return to Jean Edelstein Portfolio
Return to Jean Edelstein